[dDH] [Menu]  Consuminderkrant 2000

Colofon

Deze Consuminderkrant is een uitgave van:

Omslag

Postbus 81
5600 AB Eindhoven
Tel. 040-2910295
E-mail

Veel personen en organisaties hebben bijgedragen aan de inhoud van deze krant: Anneke Kuiper (Alternatieve Konsumenten Bond), Frans van Vliet (Emmaus), Marta Resink, Jack Stoop (Omslag), Trix Kruger (Milieudefensie), Lisette Thooft (Genoeg), Hanneke van Veen en Rob van Eeden (Zuinigheid met Stijl), Sander Turnhout (Jongeren Milieu Aktief), Daan van Heere en Nellie Smeenk (Kerk en Milieu), Guus Peterse (Strohalm), Henk Gloudemans (WereldDelen), Louis Damen (LETSland).

Eindredactie: Dick Verheul
Illustraties: Olivier Rijcken (Oli4)
Foto's: Platform Samen Overleven (p. 3), Frank B”hm (p. 4), Jaap Rozema/Rotterdams Dagblad (p. 5), Godert Verbiest (p. 5)
Vormgeving: ACN, Haarlem
Druk: Dijkman Offset, Diemen
Consuminderkrant op internet: Boyd Noorda/dDH

Deze krant kwam er mede dankzij financiële steun van onder andere NCDO-Duurzame Wereld, de Haëllastichting, de ASN-Bank en Stichting Overal.

Kranten bestellen

Wie meer exemplaren van deze krant wil ontvangen kan deze aanvragen bij Omslag, Postbus 81, 5600 AB Eindhoven Tel. 040-2910295.
De kranten zijn gratis verkrijgbaar, tegen vergoeding van de verzendkosten. Zolang de voorraad strekt.

Steun de campagne

Volgend jaar is het voor de tiende keer Internationale Niet- Winkeldag. Steun deze campagne met een bijdrage op giro 753665 van Omslag in Eindhoven. Vermeld 'Niet-Winkeldag'.


Waarom een Niet-Winkeldag?

De rijkdom in de wereld is ongelijk verdeeld. Twintig procent van de wereldbevolking neemt 86 procent van de wereld-consumptie voor zijn rekening. De overgrote meerderheid van de mensheid moet daarom genoegen nemen met de resterende veertien procent.

Dat leidt tot honger en armoede in grote delen van de wereld. We zullen de rijkdommen van de aarde eerlijker moeten verdelen tussen alle wereldburgers. Ook in Nederland neemt het verschil tussen rijk en arm toe.

Internationale campagne

De Internationale Niet-Winkeldag is een jaarlijks terugkerende actiedag. En het fenomeen Niet-Winkeldag verovert langzaam maar zeker de wereld. Nadat de Canadees Ted Dave in 1992 de eerste Internationale Niet-Winkeldag (Buy Nothing Day) uitriep als een min of meer individuele actie, werd het idee in 1993 overgenomen door groepen in de Verenigde Staten, Engeland en Ierland. In 1995 introduceerde Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling de Niet-Winkeldag in Nederland. In de jaren daarna sloten ook groepen in Australië, Nieuw-Zeeland, Zweden, België, Noorwegen, Duitsland, Finland, Polen en Slovenë zich bij de internationale campagne aan. Het aantal deelnemende landen neemt nog steeds toe!

Milieubelangen

De westerse leefstijl vormt een bedreiging voor het milieu op aarde. Weliswaar komen er steeds meer milieuvriendelijke producten en energiezuiniger apparaten, maar die verbetering zou volledig teniet worden gedaan als iedere wereldbewoner zou gaan leven als een westerling. De luxe waarin de meeste mensen in het westen leven is alleen mogelijk doordat anderen veel te weinig hebben.
De CO2 uitstoot vertoont al jarenlang een stijging, terwijl die eigenlijk fors had moeten dalen. Oorzaak: de toenemende consumptie.

Overheidsbeleid

Tijdens de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling in Rio (UNCED, 1992) ondertekenden 178 landen, waaronder Nederland, de 'Agenda 21'. Die Agenda stelt in punt 8 onder andere: ,,Om duurzame ontwikkeling te bereiken en een hogere kwaliteit van het leven voor alle mensen, zouden staten niet-duurzame productiewijzen en consumptiepatronen moeten reduceren en elimineren''.

Invloed van de reclame

De reclame praat ons aan dat we van alles nodig hebben om ons gelukkig te voelen of om 'erbij te horen'. Maar geluk heeft meestal niets te maken met het bezit van veel spullen, een auto, of meegaan met elke modetrend. Producten dienen vaak als symbolen om iets immaterieels uit te drukken: aandacht, gezag, status of identiteit. Of ze dienen ter compensatie van een gevoel van ontevredenheid of frustratie over iets anders. Hebben we echt zoveel, en steeds meer spullen nodig, of zijn onze werkelijke behoeften van een heel andere orde?

Genoeg is genoeg

Consuminderen is niet hetzelfde als armoede of 'dat er niets meer mag'. Wie consumindert is niet afhankelijk van spullen om zich goed te voelen. De Niet-Winkeldag vraagt consumenten om na te denken over hun consumptiepatroon en nodigt hen uit om tenminste een dag per jaar te zeggen: genoeg is genoeg!


Klimaatconferentie in Den Haag

De uitstoot van broeikasgassen, vooral in de rijke landen, geeft ernstige milieuproblemen, vooral in de arme landen.

In november 2000 zijn de regeringen in Den Haag bijeen voor de internationale Klimaatconferentie. Hier wordt besloten op welke manier de (reeds toegezegde!) reductiedoelstellingen moeten worden gehaald.
Sinds de vorige eeuw is de uitstoot van broeikasgassen zodanig toegekomen, dat de gemiddelde temparatuur op aarde stijgt. Langzaam maar zeker. Daardoor verandert het klimaat op aarde. Zelfs kleine klimaatveranderingen hebben grote gevolgen: zeespiegelstijging, toename van overstromingen, bosbranden, orkanen, verwoestijning, waterschaarste, ziekten als malaria, cholera, dysenterie en voedseltekorten. De gevolgen van klimaatverandering zullen evenwel het hevigst zijn voor de inwoners van de landen in het Zuiden, vaak ontwikkelingslanden.

Minder broeikasgas

Broeikasgassen komen vrij bij de verbranding van olie, gas en kolen, in bijvoorbeeld energiecentrales, auto's en fabrieken. De ge‹ndustrialiseerde landen zijn de belangrijkste veroorzakers van het klimaatprobleem. Zij stoten verreweg de meeste broeikasgassen uit, zoals waterdamp, kooldioxide, methaan en lachgas.
In internationaal verband wordt er al jarenlang vergaderd en onderhandeld over een rigoreuze terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen. Al die tijd is de uitstoot van broeikasgassen evenwel steeds verder toegenomen. Uiteindelijk moeten de ge‹ndustrialiseerde landen in het jaar 2050 tachtig tot negentig procent minder broeikasgassen uitstoten, maar weinig landen lijken daar serieus werk van te willen maken.
Wie consumindert - om te beginnen op Niet-Winkeldag - helpt een handje mee aan de oplossing van het klimaatprobleem.

menu | top | dDH